Szkoła

Informacje ogólne

Siedzibą Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie jest budynek przy ul. Piasta 1 w miejscowości Kostrzyn.

Organem prowadzącym i sprawującym nadzór nad działalnością finansową i administracyjną szkoły jest Gmina Kostrzyn. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

Szkoła Podstawowa jest publiczną placówką oświatową powołaną do realizacji konstytucyjnego prawa do nauki, wychowania i opieki w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zwanej dalej „Ustawą”.

Do szkoły mogą uczęszczać wszystkie dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej. Obwód szkoły jest określony uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły, o ile pozwalają na to warunki organizacyjne, zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły.

W roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do naszej szkoły 761 uczniów, podzielonych na 33 oddziały (w tym 1 oddział klasy specjalnej). Opiekę dydaktyczno – wychowawczą nad nimi sprawuje 66 nauczycieli. Zajęcia lekcyjne odbywają się od godz. 8.00 do 16.10.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w:

 1. Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 2. Konwencji Praw Dziecka;
 3. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

 • realizację treści nauczania i kształtowanie umiejętności określonych w podstawie programowej oraz w ramowym planie nauczania;
 • atrakcyjny i nowatorski proces nauczania;
 • indywidualne programy nauczania oraz możliwość ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 • prowadzenie zajęć z przedmiotów obowiązkowych;
 • prowadzenie zajęć z przedmiotów nadobowiązkowych;
 • prowadzenie zajęć wspierających rozwój ucznia;
 • prowadzenie zajęć na wniosek mniejszości etnicznych, językowych i religijnych;
 • współpracę z pracownikami wyższych uczelni.
 • Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru gimnazjum w szczególności poprzez:
 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
 • prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, dodatkowych zajęć sportowych zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
 • Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
 • zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły;
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
 • realizowanie Programu Wychowawczego Szkoły uchwalonego przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
 • realizowanie Szkolnego Programu Profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, w którym funkcjonuje szkoła uchwalonego przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

 • organizowanie zajęć świetlicowych;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r.);
 • świadczenie pomocy pedagogicznej przez pedagoga szkolnego i instytucje prowadzące poradnictwo specjalistyczne;
 • prowadzenie zajęć dotyczących promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień i przemocy;
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych organizowanych przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i społeczność uczniowską;
 • zapewnienie dożywiania (bezpłatne obiady lub inne formy dożywiania ze środków finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie lub z innych źródeł).

Szkoła wspomaga osobowy rozwój ucznia i wprowadza go w życie społeczne zapewniając w szczególności:

 • rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej;
 • kształtowanie właściwej postawy do własnego zdrowia i zagrożeń cywilizacyjnych;
 • organizowanie wymiany uczniowskiej ze szkołą z zagranicy;
 • wprowadzanie w świat kultury i sztuki kształtując właściwy stosunek do dziedzictwa kultury narodowej.