Szkoła

Projekt

Tytuł projektu: Poprawa warunków dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Kostrzynie wsparciem rozwoju jej uczniów

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8: Energia
Działanie 8.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie 8.1.2: Kształcenie ogólne

Zakres projektu: Przedmiotem projektu jest doposażenie pracowni dydaktycznych,  zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie

Zakupione pomoce, sprzęt specjalistyczny, a także wiedza  i umiejętności przeszkolonych nauczycieli będą wykorzystywane w ramach działań prowadzonych przez szkołę.

Cel projektu:  Analiza oferty edukacyjnej szkoły  wykazała  potrzeby w zakresie  rozszerzenie jej o dodatkowe zajęcia służące lepszemu przygotowaniu uczniów do kolejnych etapów kształcenia, poruszania się po rynku pracy, kształtowania umiejętności społecznych, a także rozwijaniu aktywności ruchowej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie do lipca 2019 roku liczby uczniów Szkoły Podstawowej w Kostrzynie posiadających kompetencje kluczowe, zwiększenie liczby nauczycieli posiadających kwalifikacje i kompetencje, a także doposażenie dwóch pracowni dydaktycznych, co umożliwi prowadzenie zaplanowanych zajęć edukacyjnych.

Termin realizacji projektu: 01.03.2018-30.06.2019

Całkowita wartość projektu:  113 594,87 PLN

REALIZACJA PROJEKTU:

Rekrutacja uczestników  –  1.08.2018- 30.09.2018r.

Zasady rekrutacji:

  • Do udziału projekcie uprawnieni są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie
  • Na zajęcia rekrutowani będą uczniowie zgodnie ze zdiagnozowanymi indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami
  • Uczniowie mogą uczestniczyć w więcej niż jednej formie zajęć
  • Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadami równości szans  i niedyskryminacji

Dokumenty rekrutacyjne:

  Regulamin rekrutacji uczniów

  Formularz zgłoszeniowy

  Oświadczenie o danych osobowych

Wypełniony formularz wraz z Oświadczeniem  proszę  składać w  sekretariacie szkoły.

Biuro projektu:
Urząd Miejski w Kostrzynie
ul. Dworcowa 5
Osoba do kontaktu: Anna Czubak
tel. 61 8178 565 w.14
e-mal: ue@kostrzyn.wlkp.pl