Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

Szanowni Państwo, Rodzice przyszłych uczniów klasy I,

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem nr 201/2020 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym (…) do 17 kwietnia 2020 należy złożyć „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”. Ci z Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili, mogą to uczynić, przesyłając skan dokumentu na adres mailowy szkoły sp1kostrzyn@kostrzyn.wlkp.pl lub spkostrzyn@op.pl albo wrzucając dokument do skrzynki na listy, znajdującej się przy wejściu do szkoły. Dokument dostępny jest Tutaj.

Adam Grzelak – dyrektor szkoły

 

Lista kandydatów do klasy I

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 201/2020 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola
oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn
oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

publikuję listę kandydatów do klas I w r.szk. 2020/2021.  Czytaj dalej

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie nauczania zdalnego

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki:

Przez ostatnie dwa tygodnie nauczyciele poprzez e-dziennik, wiadomości mailowe i inne ustalone z uczniami i rodzicami sposoby komunikacji, przesyłali zadania utrwalające omówiony materiał i zachęcali do rozwijania zainteresowań.

Od środy, 25 marca 2020r., następuje zmiana: wprowadzany będzie również nowy materiał nauczania. Głównym narzędziem (nie jedynym) wzajemnych kontaktów pozostaje dziennik Synergia Librus. Prosimy o codzienne sprawdzanie wiadomości.

Tygodniowy plan zdalnej nauki przygotowany dla uczniów SP 1 w Kostrzynie stanowi załącznik do tego Komunikatu. Nauczanie indywidualne – realizowane zdalnie wg dotychczasowego planu.

Każdego dnia uczniowie będą realizować tematy przewidziane na 3-5 jednostek lekcyjnych z podanych w planie przedmiotów.

Oczywiście realizacja tematów odbywać się może w czasie wybranym  przez ucznia, jednak proszę o ich wykonie w danym dniu.

Każdego dnia, do godziny 8.00 (nieraz dnia poprzedniego po południu lub wieczorem), nauczyciele prześlą uczniom informację o tematyce lekcji (zadania, polecenia do wykonania itp.). Zadania do wykonania nie powinny zająć każdorazowo więcej niż 45 minut danej lekcji. Ale dzieci nie muszę kończyć pracy w ciągu jednej godziny, bo tempo pracy bywa różne.

Zajęcia z wychowania fizycznego można realizować poza wyznaczonym harmonogramem.

Ocenianie postępów w nauce odbywa się według Zasad Oceniania. Bieżące oceny będą wpisywane w e-dzienniku (z komentarzem).

Nadal obowiązują zalecenia określone w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Adam Grzelak – dyrektor szkoły

Zajęcia zawieszone, kontakt ze szkołą, nauczanie zdalne.

Szanowni Rodzice, Uczniowie,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2) informujemy, że w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zajęcia w szkole zostają zawieszone.

Jeszcze 13 marca (piątek) w szkole będzie zapewniona opieka świetlicowa dla uczniów, a od 16 marca do co najmniej 25 marca szkoła będzie zamknięta.

W sprawach pilnych (np rekrutacja, materiały pozostawione w szkole itd.) prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godzinach 8.00 – 12.00.

Ponadto informuję, że nauczyciele będą przesyłać zadania i inne materiały uczniom poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę mailową. Szczegóły – w korespondencji z nauczycielami.

Adam Grzelak – Dyrektor szkoły