Sprawdzian szóstoklasisty

sprawdzian2Informacja o sprawdzianie w klasie szóstej.

Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:

 • część pierwsza (wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym) – 80 minut
 • część druga (wiadomości i umiejętności z języka) – 45 minut.
 1. Do czasu trwania sprawdzianu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 2. Uczniowie klas szóstych przychodzą do szkoły w dniu 5 kwietnia 2016r. o godz. 815, obowiązuje strój apelowy. W swoich szafkach mogą pozostawić kurtki i inne rzeczy. Potem udają się do wyznaczonej przez dyrektora szkoły sali lekcyjnej.
 3. Następnie uczniowie wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
 4. Każdy zdający powinien mieć na każdej części sprawdzianu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na pierwszej części sprawdzianu każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Uczeń może wnieść do sali małą butelkę wody (mniejszą niż 1 litr). Nie wolno butelki stawiać na stoliku!
 5. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 6. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z  materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 7. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:
 8. o zasadach zachowania się podczas sprawdzianu
 9. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
 10. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
 11. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie: 900 (część pierwsza) oraz 1145 (część druga).
 12. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:
  a) zapoznać się z instrukcją z pierwszej strony arkusza,
  b) sprawdzić kompletność zestawu egzaminacyjnego,
  c) zapisać trzyznakowe kody i numery PESEL,
  d) nakleić naklejki we wszystkich wyznaczonych miejscach,
 13. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:
  – w części pierwszej sprawdzianu – 80 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania sprawdzianu może być przedłużony – nie więcej niż 120 minut
  – w części drugiej sprawdzianu – 45 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania sprawdzianu może być przedłużony – nie więcej niż 70 minut.
 14. W przypadku części drugiej sprawdzianu bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.
 15. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.
 16. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności:
  a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po  uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)
  b) nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca
  c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
  d) nie wypowiada uwag i komentarzy
  e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 17. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, wniesienia albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego lub z innych niedozwolonych przyborów pomocniczych w sali egzaminacyjnej, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom – przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część sprawdzianu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.
 18. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności.
 19. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.
 20. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 21. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:
  a. informuje zdających o zakończeniu pracy
  b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
  c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
  d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.
 22. Druga część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie 1145 i przebiega podobnie z zasadami opisanymi powyżej.
 23. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części sprawdzianu tych zdających.
 24. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) w zakładce poświęconej sprawdzianowi dostępne są:
  – Informatory o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015
  – przykładowe arkusze egzaminacyjne
  – arkusze egzaminacyjne z roku szkolnego 2014/2015
  – materiały informacyjne dla rodziców dotyczące sprawdzianu
  – materiały dla uczniów i rodziców dotyczące sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 25. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w kwietniu, przystępuje do niego 2 czerwca 2016 r.
 26. Wyniki sprawdzianu zostaną ogłoszone 27 maja 2016 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu uczniowie otrzymają 24 czerwca 2016 r.

Komentarze są wyłączone.