Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

            SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO
W KOSTRZYNIE

1. Postanowienia ogólne

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem, działającym w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie, stanowiącym reprezentację rodziców/opiekunów uczniów.
 2. Podstawą prawną działania Rady Rodziców jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych z dnia 21 maja 2001 roku(Dz. U. z 2001r. nr 61.poz. 624) oraz Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 roku(Dz. U. z 2007r. nr 80. poz.542) oraz 50 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. nr 256. poz. 2572 ze zmianami
 3. Rada Rodziców działa w oparciu o własny regulamin przyjęty przez plenarne zebranie Rady Rodziców.

2. Cele i działania Rady Rodziców

 1. Zapewnienie współdziałania rodziców ze szkołą, w doskonaleniu organizacji procesu nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Prezentowanie wobec nauczycieli, organów szkoły i władz oświatowych opinii rodziców/ opiekunów we wszystkich istotnych sprawach szkolnych.
 3. Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.
 4. Pozyskiwanie rodziców do czynnego uczestnictwa w realizacji zadań Szkoły.
 5. Organizowanie finansowego i rzeczowego wsparcia w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 6. Promowanie Szkoły w środowisku lokalnym.
 7. Rada wyraża swoje stanowisko w różnych kwestiach w formie uchwał.

3. Skład i struktura Rady Rodziców

 1. Podstawowe ogniwo przedstawicielstwa rodziców stanowi wybrany przedstawiciel klasy.
 2. Z każdej klasy zostaje wybrana jedna osoba do Rady Rodziców Szkoły. Wybór dokonywany jest na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym i odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Rada Rodziców jest ciałem działającym w imieniu wszystkich rodziców.
 4. Rada Rodziców wyłania ze swojego składu Zarząd (5-11 osób) oraz Komisję Rewizyjną (3 osoby).
 5. Zarząd wybiera ze swego składu w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Zastępcę przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza Zarządu.
 6. Do rozwiązywania zadań Rada Rodziców może powołać specjalne komisje
  i zespoły.

4. Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw Rady Rodziców

 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całością prac Rady, w tym:
 • dokonywanie podziału zadań i obowiązków członków Zarządu;
 • zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz jej Zarządu;
 • określanie zakresu zadań dla komisji stałych i powoływanych doraźnie;
 • przekazywanie opinii i postulatów Rady Rodziców Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej oraz innym organom;
 • reprezentowanie Rady na zewnątrz: w kontaktach roboczych z dyrektorem, na uroczystościach szkolnych, z radą pedagogiczną, z innymi organami szkoły, z instytucjami pozaszkolnymi.
 1. Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego podczas jego nieobecności.
 2. Zadaniem Sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców, w tym:
  • sporządzanie protokołów zebrań;
  • prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz odpowiedniego jej przechowywania;
  • prowadzenie sprawozdań z działalności Rady Rodziców.
 1. Zadaniem Skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności
  finansowo- gospodarczej Rady Rodziców:

  • czuwanie nad pełną i rytmiczną realizacją planowanych dochodów;
  • opracowywanie w porozumieniu z członkami Zarządu projektów planów finansowych i czuwanie nad prawidłową ich realizacją;
  • czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej;
  • bieżące sprawdzanie dowodów rachunkowo- kasowych i zatwierdzanie ich wypłaty;
  • organizowanie rachunkowości oraz czuwanie nad należytym prowadzeniem ewidencji księgowej;
  • składanie sprawozdań z działalności.
 1. Zadania Rady:
 • współudział w doskonaleniu organizacji i warunków pracy w szkole,
 • udzielanie pomocy finansowej klasom, Samorządowi Uczniowskiemu, Organizacjom Młodzieżowym w ich działalności na terenie szkoły, występowanie wraz z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły we wszystkich istotnych sprawach dotyczących nauczania i wychowania do instytucji zajmujących się taką działalnością (Kuratorium, Komisja Oświaty, Policja, Zespół Opieki Zdrowotnej, itp.),
 • opiniowanie i wnioskowanie odnośnie programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • opiniowanie i wnioskowanie odnośnie zestawów programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • opiniowanie i wnioskowanie odnośnie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawie jednolitego stroju szkolnego,
 • opiniowanie i wnioskowanie odnośnie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie i wnioskowanie odnośnie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • przygotowanie wraz z Dyrekcją Szkoły wykazu najpilniejszych potrzeb finansowych wymagających wsparcia rodziców,
 • przygotowanie i przedstawienie Radzie Pedagogicznej, Kuratorium, Komisji Oświaty i innym opinii Rodziców we wszystkich sprawach
  dotyczących szkoły,
 • zabieganie wspólnie z Dyrekcją Szkoły o dodatkowe fundusze na działalność Szkoły i Rady.

5. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

 1. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców może zostać powołana na wniosek większości głosów członków Rady Rodziców- przy minimalnej obecności 2/3 członków.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech przedstawicieli klas wybranych przez Radę Rodziców. Z wyboru Komisji wyłączony jest Zarządu Rady Rodziców.
 3. Komisja Rewizyjna ze swego składu wyłania przewodniczącego i zastępcę.
 4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
 • czuwanie nad zgodnością działalności Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami;
 • kontrolowanie zgodności działań z regulaminem Rady Rodziców i jej uchwałami;
 • kontrolowanie działalności finansowo- gospodarczej Rady Rodziców w zakresie zgodności z 7 niniejszego Regulaminu.

6. Ogólne zasady działania Rady Rodziców i jej organów

 1. Uchwały Rady Rodziców i jej organów zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków Rady Rodziców.
 2. Przebieg obrad jest protokołowany przez sekretarza.
 3. Dopuszcza się głosowanie w formie elektronicznej (poczta elektroniczna) w sprawie pilnych decyzji nie cierpiących zwłoki.
 4. Środki pieniężne są gromadzone i przechowywane na rachunku bankowym. W banku składa się wzory podpisów osób upoważnionych do podejmowania decyzji finansowych w imieniu Rady Rodziców. Przy składaniu podpisów obowiązuje zasada równowagi parytetów podpisów (podpis skarbnika i jednej osoby wyznaczonej przez Przewodniczącego Rady Rodziców).
 5. Po każdym roku szkolnym w okresie września Rada Rodziców opracowuje i przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe, które może podlegać opiniowaniu i sprawdzeniu przez Komisję Rewizyjną.
 6. Wszystkie funkcje w Radzie Rodziców i jej organach pełnione są społecznie.

7. Finansowa gospodarka Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość.
 2. Fundusz Rady Rodziców tworzy się z:
  • dobrowolnych składek rodziców;
  • dochodów z własnej działalności, z zasiłków i dotacji otrzymywanych z instytucji, zakładów lub osób fizycznych
  • dobrowolnych wpłat oraz innych źródeł.
 3. Na konto Rady Rodziców przyjmowane są tzw. Darowizny, które muszą być przeznaczone i wydatkowane na cele określone przez darczyńcę.
 4. Zgromadzone środki mogą być wydatkowane zgodnie z planem wydatków ustalonych przez Radę Rodziców,
 5. Podstawą dokonania wypłat są oryginalne dowody księgowe, a w szczególności rachunki, faktury, listy płatnicze, decyzje wewnętrzne w sprawie wpłat dotacji, zasiłków, nagród, zapomóg, zaliczek itd. oraz inne dowody przewidziane odrębnymi przepisami.
 6. W razie niemożliwości otrzymania oryginalnego rachunku na udokumentowanie drobnych wydatków, może być sporządzony dowód zastępczy w formie oświadczenia, podpisanego przez osobę, która dokonała wydatku. Oświadczenie to musi być akceptowane przez Skarbnika i Przewodniczącego Rady Rodziców.
 7. Ze środków pieniężnych mogą być wypłacone jednorazowe lub stałe zaliczki. Podstawą ich wypłaty jest pisemny wniosek, akceptowany przez Skarbnika lub Przewodniczącego Rady Rodziców. Wypłacone zaliczki nie traktuje się jako wydatku i do czasu ostatecznego rozliczenia ewidencjonuje się je w oddzielnym rejestrze wypłaconych zaliczek.
 8. Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za dokumentację działalności finansowej Rady Rodziców.

8. Postanowienia końcowe

 1. Działalność Rady Rodziców i jej organów powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i realizować ogólnie przyjęte założenia polityki oświatowej.
 2. Z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu tracą moc dotychczas obowiązujące zasady działalności Rady Rodziców.
 3. Wszelkie zmiany regulaminu Rady Rodziców można wprowadzić w głosowaniu większością głosów przy minimalnej ilości 2/3 członków Rady Rodziców.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Rodziców                                         Przewodniczący Rady Rodziców

Kinga Knasiak                                                    Przemysław Dobrogojski

Skarbnik Rady Rodziców                                    Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Marlena Meller                                                        Izabela Pogorzelska

Komentarze są wyłączone.