KONKURS na e-kartkę

Szkolny konkurs na e-kartkę bożonarodzeniową w języku niemieckim i/ lub angielskim

Konkurs adresowany jest do uczniów uczących się języka niemieckiego w klasach VII – VIII oraz języka angielskiego w klasach IV-VIII. Zadanie polega na wykonaniu elektronicznej kartki bożonarodzeniowej z życzeniami w języku niemieckim i/lub angielskim w dowolnym formacie i dowolnej technice za pomocą dostępnych programów komputerowych (np. Word, PowerPoint, Paint, które umożliwiają wykonanie ww. pracy). Prace należy składać do 18.01.2021 r. na adres e-mail:

  1. z języka niemieckiego: kasperska@spkostrzyn1.onmicrosoft.com a w tytule wiadomości proszę wpisać – Konkurs – kartka bożonarodzeniowa,
  2. z języka angielskiego: czyz@spkostrzyn1.onmicrosoft.com a w tytule wiadomości proszę wpisać – Konkurs – kartka bożonarodzeniowa.

Zainteresowanych uczniów proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU NIEMIECKIM I/ LUB ANGIELSKIM

Adresaci konkursu: uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej, a w przypadku języka niemieckiego uczniowie klas VII-VIII.

Organizator konkursu: Ewa Kasperska, Anna Czyż

Cele konkursu:

– rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym krajów niemiecko i anglojęzycznych,

– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego i angielskiego,

– pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości,

– rozwijanie uzdolnień graficzno-komputerowych,

– kształtowanie prawidłowych postaw współzawodnictwa,

– twórcze spędzenie ferii zimowych.

Forma konkursu: wykonanie e-kartki bożonarodzeniowej z życzeniami w języku niemieckim i/lub angielskim.

Termin i miejsce składania prac: 18.01.2021

Kryteria szczegółowe:

-format pracy – dowolny,

-technika – dowolna

– każdy uczestnik konkursu może przygotować tylko jedną pracę w języku niemieckim i/lub jedną pracę w języku angielskim,

– pracę (tj. w treści wiadomości) proszę podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą autora.

Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność pracy z tematem,

– poprawność językową,

– pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

– estetykę i technikę wykonania pracy.

Postanowienia ogólne:

– troje uczestników konkursu za zajęcie najwyższych miejsc uzyska dyplomy oraz cząstkową ocenę celującą z przedmiotu (język niemiecki, język angielski),

– wszyscy uczniowie biorący udział otrzymają pochwałę za udział w szkolnym konkursie,

– prace przechodzą na własność organizatora konkursu,

– w przypadku nieprzewidzianych sytuacji nieujętych regulaminem decyzję podejmuje organizator konkursu.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.