Organizacja zajęć dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie (opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN).

Od 18 maja 2020r. na terenie szkoły odbywają się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, a uczniowie klas VIII uczestniczą w bezpośrednich konsultacjach z nauczycielami wiodących przedmiotów.

Od 1 czerwca 2020r.  uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia i możliwości nauczycieli. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

W grupie na terenie szkoły może przebywać do 12 uczniów.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2m. Wyznaczonym obszarem oczekiwania jest plac przed głównym budynkiem szkoły od ulicy Piasta.

Rodzice nie wchodzą na teren budynku szkoły. Dzieci odbierane i wydawane są przez nauczycieli lub wychowawców świetlicy przez główne wejście szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzic przypomina dziecku o podstawowych zasadach zachowania w czasie pandemii (niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu i kasłaniu).

Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Rodzice zaopatrują dzieci w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

Uczeń może tylko korzystać z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na jego stoliku, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Dzieci mają zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów z domu.

Regularnie dezynfekowane są sale, sprzęty (krzesła, stoliki, poręcze od schodów, klamki itp.).

Sale, w których przebywają uczniowie będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Nauczyciele na bieżąco wyjaśniać będą uczniom zasady bezpieczeństwa.

Zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej będą organizowane w reżimie sanitarnym i będą pełnić funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Godziny pracy świetlicy ustalane są na bieżąco po informacji zwrotnej od rodziców.

Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min.1,5m.

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi muszą uwzględnić w swojej pracy ograniczenie kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.

Na terenie szkoły zostało wyznaczone odrębne pomieszczenie w celu odizolowania dziecka, które przejawia niepokojące objawy choroby.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.