Procedury postępowania w razie pojawienia się zachorowania na Covid-19

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE POJAWIENIA SIĘ ZACHOROWANIA DZIECKA LUB PRACOWNIKA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W KOSTRZYNIE  NA COVID-19

Podstawa prawna:

 • Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się korona wirusa z 02.03.2020r.

Cel procedury:

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się korona wirusa w szkole oraz przygotowanie personelu szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

Zakres procedury:

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie szkoły.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria:

 1. Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

– gorączka

– kaszel

– duszność

 1. Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa;

– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. RODZICE (opiekunowie prawni):
 • podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka,
 • rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest przyprowadzać zdrowe dziecko do szkoły i informować o chorobach. Po przebytej chorobie poświadczyć możliwość uczestnictwa w zajęciach szkolnych odpowiednim zaświadczeniem,
 • bezwzględnie informują Dyrektora Szkoły o odbytej podróży lub przebywaniu w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa,
 • informują Dyrektora Szkoły o wystąpieniu zachorowania u dziecka bądź członków najbliższej rodziny, z którymi dziecko miało kontakt,
 • po zaobserwowaniu objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie, telefonicznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji epidemiologicznych znajduje się na stronie: https://gis.gov.pl/mapa/) lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali).
 • po uzyskaniu informacji ze szkoły o podejrzeniu zachorowania u dziecka stwierdzonego na podstawie symptomów (kaszel, gorączka, duszności), rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani odebrać dziecko w ciągi 1 godziny od telefonu ze szkoły oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.

 

 1. NAUCZYCIELE:
 • są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania w sposób adekwatny dla wieku rozwojowego dziecka,
 • są zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie dzieci, które są pod ich opieką,
 • informują o podejrzeniu zachorowania występującego u dziecka Dyrekcję Szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

 

 1. PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:
 • są zobowiązani do powiadomienia Dyrekcji Szkoły o stwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 u nich lub członków najbliższej rodziny z którymi pracownik miał kontakt oraz do poddania się wskazaniom lekarza i służb sanitarnych, w tym izolacji od osób zdrowych,
 • dostosowuję się do procedur i zasad zaostrzonego reżimu higienicznego wprowadzonego w Szkole Podstawowej nr1, stanowiących załącznik do niniejszej procedury,
 • po zaobserwowaniu objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie, telefonicznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji epidemiologicznych znajduje się na stronie: https://gis.gov.pl/mapa/) lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali).

 

 1. DYREKTOR:
 • powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, u którego stwierdzono niepokojące objawy choroby o wystąpieniu podejrzenia zachorowania, zobowiązuje rodziców do przebadania dziecka i powiadomienia dyrektora o wynikach badania,
 • po potwierdzeniu przez rodzica zachorowania na COVID-19, powiadamia odpowiednie organy o wystąpieniu zachorowania, zamyka placówkę i zleca przeprowadzenie dezynfekcji wszystkich pomieszczeń,
 • umieszcza w widocznym miejscu plakaty z informacjami na temat koronowirusa,
 • dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednie środki higieniczne,
 • pilnuje przestrzegania niniejszej procedury przez wszystkich uczestników postępowania.

 

Wszyscy pracownicy i rodzice zobowiązani są do przestrzegania PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA w Szkole Podstawowej nr1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19

 Opis procedury

I

Postępowanie w razie podejrzenia zarażenia COVID-19 – opis działań:

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył oznaki choroby u dziecka:
 2. niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy, zaprowadza do wyznaczonego pomieszczenia,
 3. niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły.
 4. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej Sali.
 5. Dyrektor Szkoły lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka.
 6. Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu ze szkoły oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.
 7. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu Dyrektor Szkoły zawiadamia organ prowadzący i kuratorium oświaty, a także stacje sanitarno-epidemiologiczną.

 

II

Zasady zapobiegania, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 

 1. Często myć ręce – instrukcja, jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej:

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 

 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady, można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane osoby, np. przy powitaniu.

 

 1. Zachować bezpieczną odległość

 

Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę.

Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak covid-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 

 1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

 

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 

 1. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 

 1. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

 

 

III

Sposób prezentacji procedur

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur.

 

 

IV

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli. Wnioskodawcą zmian mogą być również rodzice.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem podpisania.
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.