Organizacja zajęć dla uczniów kl. I=III od 25 maja 2020r.

Organizacja zajęć dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie (opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN).

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.
 2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2m. Wyznaczonym obszarem oczekiwania jest plac przed głównym budynkiem szkoły od ulicy Piasta.
 5. Rodzice nie wchodzą na teren budynku szkoły. Dzieci odbierane i wydawane są przez nauczycieli lub wychowawców świetlicy przez główne wejście szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 6. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice przyprowadzają dzieci zdrowe i zobowiązują się do codziennego rannego pomiaru temperatury u swojego dziecka. Rodzic przypomina dziecku o podstawowych zasadach zachowania w czasie pandemii (niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu i kasłaniu).
 7. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Rodzice zaopatrują dzieci w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.
 8. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 10. Jedna grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej stałej sali. Z sal będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. (np. pluszaki, dywany itp.). Odległość pomiędzy stolikami dla uczniów będzie wynosić min.1,5m oraz przy jednym stoliku usiądzie jeden uczeń.
 11. Uczeń może tylko korzystać z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować na jego stoliku, w plecaku lub we jego szafce/na jego półce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Dzieci mają zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów z domu.
 12. W sali gimnastycznej będą mogły przebywać dwie grupy uczniów, jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z 7 ust.1 pkt 7 rozporządzenia MEN z 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Dz.U. z 2019 r. poz.639). Po każdych zajęciach podłoga zostanie przemyta lub zdezynfekowana. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki itp.) również będą czyszczone lub dezynfekowane.
 13. Dezynfekowane będą również sale, sprzęty (krzesła, stoliki, poręcze od schodów, klamki itp.) kilka razy dziennie.
 14. Sale, w których przebywają uczniowie będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 15. Nauczyciele na bieżąco wyjaśniać będą uczniom zasady bezpieczeństwa i powód ich wprowadzenia. Systematycznie będą utrwalać zasady prawidłowego mycia rąk i przestrzegania zasad higieny.
 16. Nauczyciele zadbają o to, aby myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnują , aby robili to ich uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
 17. Nauczyciele będą organizowali przerwy dla swojej grupy, adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Uczniowie będą spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela. Przerwy będą planowane w ten sposób, aby zachować zmianowość grup i dystans pomiędzy nimi (maksymalnie dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans). Nauczyciele będą również ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 18. Uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren szkoły (np. na spacer do parku itp.).
 19. Również sprzęt na boisku szkolnym, wykorzystywany podczas zajęć lub przerw, będzie regularnie czyszczony/dezynfekowany.
 20. W szatniach wykorzystywana będzie co druga szafka w celu ograniczenia bliskości między dziećmi. W celu uniknięcia większych skupisk uczniów przed szafkami ubraniowymi, ustalona będzie kolejność korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 21. Zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej będą organizowane w reżimie sanitarnym i będą pełnić funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Godziny pracy świetlicy ustalone zostaną po informacji zwrotnej od rodziców.
 22. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4m2 na osobę. W razie potrzeby (duża ilość dzieci) zostaną przeznaczone na zajęcia świetlicowe inne sale dydaktyczne.
 23. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 24. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min.1,5m.
 25. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi muszą uwzględnić w swojej pracy ograniczenie kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 26. Na terenie szkoły zostało wyznaczone odrębne pomieszczenie z zapewnieniem 2m odległości od innych osób w celu odizolowania dziecka, które przejawia niepokojące objawy choroby. Niezwłocznie należy powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 27. Nauczyciele we współpracy z rodzicami/opiekunami mają za zadanie wypracować sposoby szybkiej komunikacji z nimi oraz zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.