Organizacja zajęć dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie (opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN).

Od 18 maja 2020r. na terenie szkoły odbywają się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, a uczniowie klas VIII uczestniczą w bezpośrednich konsultacjach z nauczycielami wiodących przedmiotów.

Od 1 czerwca 2020r.  uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia i możliwości nauczycieli. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Czytaj dalej